منشور اخلاقی کارگزاران گزینش

بسم الله الرّحمن الرّحیم

منشور اخلاقی کارگزاران گزینش

با استعانت از خداوند متعال درجهت کسب رضایت حق تعالی تلاش می کنیم وخداوند را همیشه ناظر بر اعمال ورفتار خود می دانیم. انجام صحیح، سریع وشایسته امور محوله راجزءوظایف قانونی وشرعی خوددانسته ودرکوتاهترین زمان ممکن سعی در انجام خواسته های ارباب رجوع با توجّه به ضوابط ومقررات حاکم داریم. رعایت عدل وانصاف را ازجمله وظایف خود می دانیم ودرراه خدمت به نظام ومردم از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.                                                                             
سوگند یاد می کنیم که رعایت موازین شرعی ، قانونی و اخلاقی را همواره مطمح نظر داشته وبا گزینشی هوشمندانه ، عالمانه ودقیق ، نیروی انسانی اصلح وکارآمد با معیارهای دیانت،امانت، کفایت وصداقت برگزینیم . رعایت تقوا ، نظم ، آراستگی ، وقت شناسی ، تواضع، فروتنی ومسئولیت پذیری را سرلوحه تمام امور خویش قرار دهیم.                                           
ما اعتقاد داریم که رازداری و حفظ اسرار مردم که ولی نعمتان ما هستند از وظایف خطیر ماست لذا درحفظ وصیانت از اسرار مردم تمام مساعی خود را بکار می بندیم.                                                                                                           
صبرو شکیبایی را پیشه خود می سازیم وتکریم ارباب رجوع وبرخورد مناسب و سعه صدر وخوشرویی درحفظ وکرامت انسانها را سرلوحه خویش قرار می دهیم.                                                                                                                        
اعتقاد داریم که آموزش ،دانش حرفه ای وهمچنین تجربه وابتکار ونوآوری از ضروریات است لذا درراه کسب آن دریغ نخواهیم کرد.
 شفاف ساز و بسط فرهنگ نقد و انتقادپذیری موجب افزایش اعتماد عمومی می شود لذا در جهت توسعه و ارتقاء این فرهنگ تلاش می کنیم و با آغوشی باز از نظرات و پیشنهادات سازنده استقبال می کنیم.