ارکان گزینش کشور

کلّیات :

در راستای جذب نیروهای شایسته و صالح برای نظام اداری کشور و همچنین به منظور اجرای فرمان مورخ 15/10/61 رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و ایجاد وحدت رویه و اعمال سیاست واحد در گزینشهای سراسر کشور قانون تسّری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به سایر وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات دولتی در تاریخ 9/2/75 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تصویب آئین نامه اجرایی قانون مذکور در تاریخ 11/7/77 جهت اجرا به کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها مؤسسات دولتی و… ابلاغ گردید. بر اساس بند 2 از ماده 10 قانون گزینش بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی ، اعتقادی و سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیّت اشتغال (به تحصیل یا استخدام) بعهده گزینش بوده و همچنین طبق ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون گزینش امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن درباره داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی و غیر رسمی ( پیمانی قراردادی ، روزمزد و عناوین مشابه) و مشمولین قانون کار در کلیه دستگاههای مذکور در ماده واحدة قانون تسّری و ماده 2 قانون گزینش تابع احکام مقرر در قانون گزینش کشور و آئین نامه اجرایی آن خواهد بود.

ارکان گزینش کشور عبارتند از:


1- رئیس جمهور
2- هیأت عالی گزینش
3- هیأت های مرکزی گزینش
4- هسته های گزینش

الف) هیأت مرکزی گزینش:

هیأت مرکزی گزینش بعنوان مرجع گزینش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد و اعضای هیأت مذکور که با حکم دبیر هیأت عالی گزینش ریاست جمهوری منصوب می شوند عبارتند از:

1- نماینده وزیر
2- نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
3- نماینده هیأت عالی گزینش

هیأت مرکزی گزینش دارای یک دبیر می باشد که با پیشنهاد اعضاء هیأت مرکزی و حکم دبیر هیأت عالی گزینش به مدت 4 سال منصوب می گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است . تغییر دبیر با تصویب هیأت عالی خواهد بود.

ب) هسته های گزینش:
هسته های مستقر  توسط هیأت مرکزی گزینش تشکیل شده و مرکب از 3 تا 5 عضو می باشند. اعضای مذکور به پیشنهاد هیأت مرکزی و پس از تأیید صلاحیت آنان از سوی هیأت عالی ، با امضاء دبیر هیأت مرکزی گزینش منصوب می شوند.

هسته های گزینش دارای یک مدیر خواهند بود که با حکم دبیر هیأت مرکزی منصوب می شود.

هسته های گزینش انجام مراحل اجرایی گزینش متقاضیان استخدام در وزارتخانه و سازمان بازنشستگی، سازمان آموزش فنّی و حرفه ای کشور را عهده دار می باشند.

اهمّ وظایف هیأت مرکزی گزینش :

اهم وظایف هیأت مرکزی گزینش طبق قانون گزینش کشور و آئین نامه اجرایی این قانون به شرح زیر می باشد:
1- ایجاد ، تفکیک ، ادغام و انحلال هسته های گزینش طبق دستورالعملهای هیأت عالی گزینش
2- بررسی و انتخاب اعضاء هسته های گزینش ، مسؤول و معاونین دبیرخانه ومعرفی به هیأت عالی گزینش
3- رسیدگی به شکایات در مرحله دوم تجدیدنظر
4- اجرای مصوبات ، دستورالعملها ، بخشنامه ها و سایر امور محوله که از سوی هیأت عالی گزینش ابلاغ می گردد
5- ایجاد هماهنگی ، آموزش ، بازرسی ، نظارت و ارزشیابی عملکرد کلیه هسته های گزینش و تهیه بخشنامه های مربوطه
6- ارتباط و هماهنگی لازم با دستگاهها و مراجع ذیربط
7- پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و بودجه هیأت مرکزی و هسته های گزینش تابعه به وزارت متبوع
8- رسیدگی به تخلفات گزینشی ( عدم رعایت قانون گزینش) کارکنان هسته های گزینش
9- ارزشیابی سالانه مسؤول و معاونین دبیرخانه هیأت و اعضای هسته های گزینش

وظایف دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش :

ماده 27 آیین نامه اجرایی قانون گزینش- دبیرخانه هیأت که زیر نظر هیأت و در حوزه ستادی دستگاه مستقر می باشد به عنوان واحد ستادی و اجرایی هیأت جهت تحقق وظایف محوله از جمله موارد ذیل اقدام می نماید:

-تهیه پیش نویس بخشنامه ها و دستورالعملها و فرمهای لازم داخلی.
- انجام کلیه اقدامات اجرایی مربوط به رسیدگی به شکایات افراد جهت طرح در هیأت.
- انجام امور بررسی صلاحیت اعضاء هسته ها و کارکنان دبیرخانه و تهیه گزارشات لازم جهت طرح در هیأت.
- بررسی نمودار تشکیلاتی ، تشکیلات تفصیلی و بودجه مورد نیاز هیأت و هسته های تابعه و پیشنهاد به هیأت.
- انجام کلیه امور پشتیبانی ، اداری ، روابط عمومی ، تدارکات و ..... هیأت مرکزی.
- انجام اقدامات لازم جهت اجرای برنامه های آموزشی کارکنان در چارچوب مصوبات هیأت عالی.
- پیگیری اجراء کلیه مصوبات و تصمیمات متخذه توسط هیأت عالی و هیأت مرکزی در هسته های تابعه.
- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای امور رایانه ای.